ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်

Total Listing Found: 361

City Light Trading Co.,Ltd-2

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၉၈၊ ၁၄-လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3528527, 09-73042276

City Light Trading Co.,Ltd-2

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၄၆၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3686415, 09-5176773

Ever

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၆/၇၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ပုသိမ်ညွန့်ရပ်ကွက်၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9544915, 01-9555345, 09-5015258

Ever

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၆/၇၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9544915, 09-5015258

Ever Light Trading

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၄၉/၅ဝ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9667353, 01-686640

Family

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • အဆောင်-၂၃၊ အခန်း-၈၊ ကျောက်စိမ်း(၂)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-640001-ခွဲ-264, 09-5135200

Family

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • အဆောင်-၂၃၊ ၈၊ ကျောက်စိမ်း(၂)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5135200

Farmer Phoyarzar Co.LTD

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • ၇၆၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7640097, 01-7640098

Five Star

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • အဆောင်-၄/၂၊ အခန်း-ဃ၊ ပုလဲ(၆)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-643825, 09-51189439, 09-73151482

Five Star

ဘိလပ်မြေအရောင်းဆိုင်
 • အဆောင်-၄/၂၊ ဃ၊ ပုလဲ(၆)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73151482, 09-5119439