ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း

Total Listing Found: 149

Golden Star

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၂၆၃၊ ၁၅၃-လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8209200, 09-2008080

Golden Waves

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၂၁၈-စီ၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-450450192, 09-450450193

H.A.L

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၁၈၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-49215713, 09-73040151

Hilux

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၂၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-650082

Ko Aung

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာ၊ အိုးရှမ်းစင်တာဘေး၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420123472, 09-421010173

Noor Makkah (Yangon-Sawdi)

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၁၃၆၊ ၃ဝ-လမ်း(လယ်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8250624, 09-5127961

Radiant Glow

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၅၃၊ မြေညီ၊ သတိပဋ္ဌာန်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9541405

SHINE

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၅၈၊ သမာဓိဋ္ဌိလမ်း၊ မလွှကုန်းဌေးကြွယ်ရပ်၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8209413, 09-73146568, 09-73054336,

Shine

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၅၈၊ သမာဒိဌိလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73146568, 09-73054336

SM

ဘုရားဖူးခရီးစဉ်လုပ်ငန်း
 • ၈၁၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8225774-6, 01-8228780