အထူးကုဆေးခန်းများ

Total Listing Found: 388

Dr.Face

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁၄၃၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8400688, 09-49268743

Dr.Face (Aesthetic & Laser Centre)

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၅၊ ဘီ-၈၊ မလိခအိမ်ရာတိုက်တန်းအသစ်၊ ရတနာလမ်းမ၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-261038775, 09-261038776

 • Sponsor

Dr.Rejuve

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၈/၁ဝ၊ ၁-အေ၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5202781, 09-262247799

Dr.Rejuve

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၈/၁ဝ၊ ၁-အေ၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5202781, 09-262247799

ewfa&uef (ta&jym;txl;ukaq;cef;)

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁၂-ဘီ၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-795400200

Family Care

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃၈၇၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8371761, 01-8382524

Family Doctor

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၉-အက်စ်အေ၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ၊ အလုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-2314146, 09-972176786

Global

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၁၅၇/၃၊ ၂၈-လမ်း(ထက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-443120340, 09-250910876

Golden Target

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၃၈၇၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8250438, 01-284607

Green Life

အထူးကုဆေးခန်းများ
 • ၈-အက်စ်၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-422493759, 09-963193676