မွေးမြူရေးအစားအစာ

Total Listing Found: 173

FAMOUS

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၅၈၊ မြေညီ၊ သမာဓိဋ္ဌိလမ်း ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9545582, 01-8209036, 09-790135421

Great Universe

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၁ဝ၂-အေ၊ ကံ့ကော်(၂)လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680336, 01-683006

Green Field In't Ltd

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • အဆောင်-၅၃၊ အခန်း-၉၊ နီလာ(၂)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-642817, 09-43020967

Green Field In't Ltd.

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • အဆောင်-၅၃၊ ၉၊ နီလာ(၂)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73128848, 09-73060621

Green Star

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • မြဝတီပုံနှိပ်ဝင်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3642208, 01-7524002

Green Starlight

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • အဆောင်-၅၂၊ ၂၊ နီလာ(၃)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဝင်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-364465909-5025753

Guyomarch

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၁၇-အက်ဖ်၊ အောင်သိဒိ္ဓလမ်း၊ အောင်သပြေရိပ်သာ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9662796, 09-5053488

Guyomarc'h

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၁၇-အက်ဖ်၊ အောင်သိဒ္ဓိလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-662796, 09-5053488

Guyomarc'h

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၂၊ ပါရမီလမ်း၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-665406, 09-5065355

Guyomarc'h Fortune

မွေးမြူရေးအစားအစာ
 • ၆၁၇-ဘီ၊ ပြည်လမ်း၊ ၅-မိုင်ခွဲ၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7526317, 01-7536748