ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ

Total Listing Found: 320

Bene Fit

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၅၁၊ သံလမ်း၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-795360217, 09-420055400

Black Pearl

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၃၊ ပ-ထပ်၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73240596

Black Pearl

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၃၊ ပ-ထပ်၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73240596

Blossom

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၈၂၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9548469, 09-5155492

Blossom

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၈၂၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9548469, 09-5155492

Body Alive-I

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၇ဝ၂-ဘီ၊ ဝေဘာဂီလမ်း၊ ည-ရပ်ကွက်၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420780922

Body Alive-I

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၇ဝ၂-ဘီ၊ ဝေဘာဂီလမ်း၊ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420780922

Body Beauty (GYM)

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၁၆၃၊ ငုဝါလမ်း၊ ၊ အလုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-786184078, 09-788752243

Body Building

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၇၊ အခန်း-၁ဝ၂၊ ပ-ထပ်၊ လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5001605, 09-420106989

Body Fit Gym

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၅/၁၊ သံသုမာလမ်း။ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-768682553, 09-768682554