BUSINESSES

ေက်ာက္တန္း မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၅၆-၂၅၅၀၁၊ ၂၅၅၀၅

စမ္းေခ်ာင္း မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၂၇၀၉၉၊ ၅၃၆၆၈၉

တာေမြ(ေက်ာက္ေျမာင္း) မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၅၄၈၄၁၊ ၅၅၄၈၉၃၊ ၅၅၄၇၇၈

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၉၀၀၇၁

ေတာင္ဥကၠလာပ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၆၂၆၅၅၊ ၅၇၇၀၄၁

ေထာက္ၾကန႔္ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၆၀၀၀၃၀၊ ၆၀၀၁၇၈

ဒဂုံဆိပ္ကမ္း မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၉-၇၃၁၇၅၉၅၄

ေဒါပုံ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၅၃၀၂၁

ဘုရင့္ေနာင္ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၆၈၁၆၄၈

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္

မီးသတ္ဌာနမ်ား
၊ ၿမိဳ႕နယ္မရွိ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၈၄၀၆၀