ဆေးရုံ

Total Listing Found: 113

Academy Hospital

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၃၃၅၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ၊ အလုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8229746, 01-8212886

arwÅm

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၆၈၆-က၊ မေတ္တာလမ်း၊ ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-563027, 01-7579023

Canhope Cancer Counselling Centre

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂၂/၂၄၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ ၊ စမ်းချောင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7532447, 01-7532438, 09-402657827

DATKHINA DIPAR

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၃၈၊ မြေညီထပ်၊ ၃-လမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8210377, 09-5103654, 09-6800315

ESif;qDukef;

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂ဝ-က၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9552906, 01-9558401

Fortis

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၈၁၀၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-453955501, 09-453955502

KBC

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • အရှေ့ကြို့ကုန်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3644943, 09-421118713

KBC Hospital

ဆေးရုံများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • အရှေ့ကြို့ကုန်း၊ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3644943, 09-421118713