ဟိုတယ်

Total Listing Found: 523

Bagan Thiri Zani

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၂၈-ဘီ၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9544307

 • Sponsor

Bay of Bengal

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁ဝ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-664463, 01-650021, 01-661577

 • Sponsor

Bay of Bengal

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁ဝ၊ မင်းဓမ္မမလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 661577, 656752

Bay of Bengal

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁ဝ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ ၄-ရပ်ကွက်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-667024, 09-64661577

Bay of Bengal Resort

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁၅၁-ဘီ၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ၈-မိုင်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9664463, 01-9661577

Bay View

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၂၈၉-အေ၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7504471

Beautiful Hotel

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၂၉၆၊ ၇-စီ၊ ဧရာဝဏ်လမ်း၊ ၊ သာကေတ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8450406, 01-8450062

Beauty Land Hotel-2

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁၈၈/၁၉၂၊ ၃၃-လမ်း(ထက်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8240054, 01-8240227, 01-8243952

 • beautylandtwo@gmail.com

Beauty Land Hotel-2

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁၈၈/၁၉၂၊ ၃၃-လမ်း(ထက်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8240054, 09-443361133

Best Western

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ
 • ၁၂၇/၁၃၇၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8251085, 01-8251080