BUSINESSES

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၃ဝ-ေအ၊ အခန္း-၁၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ၊ ဒဂံု ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၂၄၆၂၃၇၊ ၀၁-၂၄၅၀၃၇

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
- ၊ ျပည္ ၊ ျပည္္
၀၅၃-၅၂၃၉၀၂၊ ၀၅၃-၅၂၃၉၀၃

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၈၆/ခ၊ ေရႊကူရပ္ကြက္၊ ျပည္-ရန္ကုန္လမ္း၊ ၊ ျပည္ ၊ ျပည္္
၀၅၃-၂၅၄၉၀၊ ၀၅၃-၂၆၇၃၂၊ ၀၅၃-၂၆၀၃၈

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၈ဝ၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ စံေတာ္ရပ္၊ ၊ ျပည္ ၊ ျပည္္
၀၅၃-၂၄၂၅၄၊ ၀၅၃-၂၄၆၅၀၊ ၀၅၃-၂၄၀၁၂

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၃၁ဝ/၃၂ဝ၊ ေရႊဘုံသာလမ္း၊ ၊ ပန္းဘဲတန္း ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၃၈၉၄၁၆၊ ၀၁-၃၈၈၄၄၅၃

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၄၁၈၊ ေရႊဘုံသာလမ္း(အထက္)၊ ၊ ပန္းဘဲတန္း ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၃၇၉၅၆၂၊ ၀၁-၃၈၄၄၀၉၊ ၀၁-၃၈၄၄၁၆

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၁၂၊ ေခတၱာလမ္း။ ၊ ပုသိမ္ ၊ ပုသိမ္
၀၉-၈၅၅၂၆၃၈၊ ၀၉-၇၉၃၅၅၂၆၃၈

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
စက္႐ုံလမ္း၊ ၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၈၆၁၉၄၂၇၊ ၀၁-၈၆၁၉၄၂၆

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၊ ၿမိတ္ ၊ ၿမိတ္
၀၅၉-၅၂၃၉၀၂၊ ၀၅၉-၅၂၃၉၀၃

AGD Bank

ဘဏ္မ်ား(ပုဂၢလိက)
၇၉-ည၊ အေသာကလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံ၊ ၊ မရမ္းကုန္း ၊ ရန္ကုန္
၀၁-၅၂၈၉၅၀/၅၁/၅၂/၅၃/၅၄