လေယာဉ် လက်မှတ်

Total Listing Found: 109

Autonet Travels

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၈ဝ/၁၈၂၊ ၄၅-လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8397860, 09-73020507

Bagan Princess

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၃၁၊ လမ်း-၄ဝ၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8243245, 01-8398511

Best Guide Tours & Travels

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၈၅၊ ၃၉-လမ်း(လယ်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8252519, 01-8253686

BIMA BANGLADESH AIRLINES

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၆၀/၆၂၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-969754511, 09-969754515

Bima Bangladesh Airlines

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၆ဝ/၆၂၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း(အောက်)၊ ၊ ပန်းဘဲတန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-969754511, 09-969754515

Courtesy Land Travels & Tours

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၆၉၊ အခန်း-၈၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-7513804

CS Travels & Tours

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၅၇၂၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်လမ်းသစ်လမ်းထောင့်၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8221977, 01-216105

Danaminn Co.,Ltd.

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၂၂၊ မြေညီ၊ ၄၂-လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8245720

 • Sponsor

Daw San San Aye

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၄ဝ၊ မြေညီ၊ ၄၆-လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8203242, 09-5186195

Daw San San Aye

လေယာဉ်လက်မှတ်အရောင်းဌာန
 • ၁၄ဝ၊ ၄၆-လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8610717, 01-295923