171

171

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
အခန္း-၈၊ မီးရထားတိုက္တန္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗဟိုမီးသတ္ေရွ႕၊ ျပည္ ျပည္္
၀၅၃-၂၁၉၉၈

MAP