222

222

ေဆးဆိုင္မ်ား
၁၄၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္
၀၉-၇၉၂၈၂၁၆၀၃

MAP