528

528

ေဆးဆိုင္မ်ား
၄၄၁၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ ၃၉-ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု ရန္ကုန္
၀၉-၄၃၁၃၈၂၉၅၊ ၀၉-၉၇၄၉၂၅၉၅၇

MAP