၃၁၅

၃၁၅

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁၄၅၄/၁၄၅၅၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ေျမာက္ဒဂံု ရန္ကုန္
09-964300315၊ 09-964500315

MAP