180

180

စားသောက်ဆိုင်များ
၁၄၄-ဃ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အောက်)၊ ကျောက်တံတား ရန်ကုန်
01-8384306

MAP