180

180

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁၄၄-ဃ၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း(ေအာက္)၊ ေက်ာက္တံတား ရန္ကုန္
ဝ၁-၈၃၈၄၃ဝ၆

MAP