၃၆၉

၃၆၉

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၃၈၊ စကားဝါလမ္း၊ ဒဂံု ရန္ကုန္
ဝ၉-၄၅ဝဝ၃၅၆၅၁၊ ဝ၉-၂၅ဝ၃၅ဝ၅ဝ၂

MAP