စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁၂၆၅၊ ဗိုလ္မွူးဗထူးလမ္းမႀကီး၊ ၄၃-ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု ရန္ကုန္
၀၉-၅၂၄၁၀၁၃၊ ၀၉-၄၃၁၀၇၄၈၃

MAP