စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁၄၈ဝ၊ ဗိုလ္မွူးဗထူးလမ္းမႀကီး၊ ၄၈-ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု ရန္ကုန္
၀၉-၅၂၄၁၀၁၃၊ ၀၉-၄၃၁၀၇၄၈၃

MAP