101

101

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၂ဝ၅၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အလံု ရန္ကုန္
၀၁-၂၁၅၇၇၁

MAP