115

115

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁၁၃/၁၁၅၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ အုတ္ဖိုစုရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္/ေက်ာက္တန္း ရန္ကုန္
၀၉-၅၁၄၉၀၁၂၊ ၀၉-၅၁၀၃၃၅၉၊ ၀၉-၇၃၀၇၇၀၃၆

MAP