151

151

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
၁/၇၁၃၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၂၁-ရပ္ကြက္၊ ဇုန္-၂၊ ေတာင္ဒဂံု ရန္ကုန္
၀၁-၅၉၀၅၃၅

MAP