121

121

ေဆးဆိုင္မ်ား
၁၂၁၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား ရန္ကုန္
၀၉-၅၀၇၈၁၆၆

MAP