227

227

ေဆးဆိုင္မ်ား
၂၂၇၊ ႐ုံ-၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္၊ ပန္းဘဲတန္း ရန္ကုန္
၀၁-၂၄၂၀၀၉-ခြဲ-၇၄၅၊ ၀၉-၇၃၁၅၁၆၄၈၊ ၀၉-၅၀၅၅၈၇၇

MAP