249

249

ေဆးဆိုင္မ်ား
၂၄၉၊ ႐ုံ-၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္၊ ပန္းဘဲတန္း ရန္ကုန္
၀၁-၂၄၂၆၀၀၉-ခြဲ-၆၆၁

MAP