274

274

ေဆးဆိုင္မ်ား
၂၉၇၊ ႐ုံ-၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္၊ ပန္းဘဲတန္း ရန္ကုန္
၀၉-၇၃၀၂၈၄၄၇၊ ၀၉-၅၀၅၁၆၉၀

MAP