366

366

ေဆးဆိုင္မ်ား
၃၆၆၊ ႐ုံ-၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးသစ္၊ ပန္းဘဲတန္း ရန္ကုန္
၀၁-၂၄၂၀၀၉-ခြဲ-၆၄၉

MAP