557

557

ေဆးဆိုင္မ်ား
၅၅၆/၅၅၇၊ စတုတၳထပ္၊ မဂၤလာေဈး၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရန္ကုန္
၀၉-၇၃၀၂၅၃၈၈၊ ၀၉-၅၁၃၁၀၁၂

MAP