ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး

Total Listing Found: 341

Advance Brother

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၂၁၉၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ၊ ဒေါပုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-707561, 09-5101087

Adviser Co.,Ltd

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ၊ ပြည်လမ်း၊ ၇-မိုင်၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-652110

Agile Manpower Services

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၈၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-974001242, 09-795205729

Agile Manpower Services Co.,Ltd.

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၈၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-610361, 09-73146098

Allwin Trading Co.,Ltd

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၃၂၅၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(ထက်)၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8248239, 09-5170999

 • allwin.otto@gmail.com

Aloe Pyae Trading Co.,Ltd

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၂ဝ၃၊ အခန်း-၅၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9559134, 09-5109647

Amazing & Successes Co.,Ltd

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၇၄၊ ၃၇-လမ်း၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5409917, 09-254799969

APEX Resource

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၄၁၊ ဒု-ထပ်၊ ၂၂-လမ်း၊ ၊ လသာ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73255437, 09-73255438

Apex Resource

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၁၆၊ မြေညီ၊ ၄၂-လမ်း၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8256963, 09-5078341

Arak Dubal

ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး
 • ၁၉၅/၂ဝ၃၊ ၃၈-လမ်း၊ ဒု-ထပ်၊ ၊ ကျောက်တံတား ၊ ရန်ကုန်

 • 09-420037774, 09-264867088