ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)

Total Listing Found: 499

135

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ရုံ-ခ၊ ဆိုင်-၅၄၊ သီရိမင်္ဂလာဈေး၊ ၊ လှိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-75156119, 09-49274250

207

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၆၇-င၊ ငုဝါလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-686321, 09-8615598

777

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၅၁-ဂ/ခ၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680704, 09-5162176

999 Htay Kywal

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၅၅-ဇ၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-681028

AKE SI TAN General Trading

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၁၈-ည၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-680628, 01-682282

B.K

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၃၇-စ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3680643, 09-5103934

BK

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၃၇-စ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3680643, 09-5103934

C.S.W

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ည-အေ/၂၇၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-682798, 09-5142849

CRYSTAL DIAMOND LIVESTOCK CO LTD

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၄၁-စ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-682087, 01-682965

CRYSTAL DIAMOND LIVESTOCK CO LTD

ပွဲရုံများ(အထွေထွေ)
 • ၄၁-စ၊ စိန်ပန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-682087, 01-682965