ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)

Total Listing Found: 164

AEC

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၁၈/၁၉၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5131892, 09-31537919

Aorizon International School

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂၃၅၊ ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်း၊ ၊ သာကေတ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8450396, 01-8450397

Aung Educational Serivces (AES)

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၄ဝ၁၊ တိုက်-ဘီ/၁၂၊ ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၊ သာကေတ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-254110799, 09-450016615

Better Life

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၄၁ဝ/၄၁၁၊ ၄-လွှာ၊ လပြည့်ဝန်းပလာဇာ၊ အလြံပဘုရားလမ်း၊ ၊ ဒဂုံ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8382529, 09-5118812

Brain Works

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၁၂၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-3551360, 01-3551363

Britsh University

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၂၅-အက်စ်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဦးချစ်မောင်အိမ်ရာ၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8401272, 09-426265550

California Unitec(Institute of Engineering)

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • စီ/ဒီ၊ ၂-အက်ဖ်၊ အခန်း-၄၅၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5585558, 09-8630338

Charis

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၃၂-ဘီ၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-797316751, 09-777700307

Chaw School

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၆၉၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5159104

Chindwin College

ကျောင်းများ(ပုဂ္ဂလိက)
 • ၇၅၊ သိမ်ဖြူလမ်း(အောက်)၊ ၊ ဗိုလ်တထောင် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-73068376, 01-298137