ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ

Total Listing Found: 320

202

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • တိုက်-စီ/၃၊ အခန်း-၂ဝ၂၊ ဒု-ထပ်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8203278, 09-5013432

202

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၃/စီ၊ အခန်း-၂ဝ၂၊ ဒု-ထပ်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-8203278, 09-5013432

Actice Gym

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၁ဝ-လမ်းထောင့်၊ ၊ လမ်းမတော် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-2303179, 09-264387998

Angel

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ ၈၉-လမ်းထိပ်၊ ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ရန်ကုန်

 • 09-5139282, 09-968967943

APEX

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၁၈၊ အခန်း-၅၊ မြေညီထပ်၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9545086, 09-5146472

APEX

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၂၁၈၊ အခန်း-၅၊ မြေညီ၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊ ၊ ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်

 • 01-9545086, 09-5146472

Asia Smile

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၁၄၈-က၊ အေဝမ်းလမ်း၊ ၈-မိုင်ခွဲ၊ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်

 • 09-43152793

Balance Fitness

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၁ဝ၃၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ၊ ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်

 • 01-656916, 01-7539609

Beauty Sweet

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၅၄၊ မြေညီထပ်၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-253441212, 09-32025531

Beauty Sweet

ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းမ
 • ၅၄၊ မြေညီ၊ ဓမ္မဝိဟာရလမ်း၊ ၊ တာမွေ ၊ ရန်ကုန်

 • 09-32025531, 09-253441212